Yönerge/Tüzük

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
EDEBİYAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
1-     KURULUŞ
Trakya Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, Trakya Üniversitesi ders dışı öğrenci faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin çalışma esasları uyarınca, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Yürütme Kurulu denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. Topluluğun amaçları doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamakla Rektör yetkilidir.

2-     GENEL İLKELER
Trakya Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onların araştırıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine imkân sağlamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek ile Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesinin İlkeler kısmında belirtilen hususlar Edebiyat Topluluğunun genel ilkeleridir.

3-     AMAÇLAR
Topluluğun asıl amacı Türk ve dünya edebiyatından seçkin yazar ve eserleri tanıyarak öğrencilerde edebiyat bilinci oluşturmaktır. Düzenlenecek okuma atölyelerinde ele alınan kitapları eleştiri kuram ve yöntemleri ile inceleyerek katılımcıların fikirlerini ifade etme ve tartışma becerilerini geliştirmek; okunan kitapları disiplinler arası bir perspektifle ele alarak katılımcıların bilgi düzeylerini arttırmak; okul öncesi eğitim kurumlarına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, huzurevi ve yaşlı bakımevlerine giderek masal, hikâye, roman gibi edebî türleri okuyup, hayatımıza anlam katan tiyatroları oradaki bireylere icra ederek keyifli vakit geçirmelerini sağlamak; yaşlılarımız için huzurevlerinde şarkılara veya türkülere konu olan şiirlerden oluşan şiir dinletileriyle onların duygularına dokunmak ve edebiyatı hissettirip bilgilerini ve hislerini edebiyat aracılığıyla canlı tutmak; Yahya Kemal, Orhan Veli, Nazım Hikmet vb. edebiyatın ilham kaynağı olan isimlerin doğum ya da ölüm günlerinde anma geceleri düzenlemek başlıca amaçlardır. Ayrıca şarkı sözü olan şiirlerin yer alacağı konser ya da şiir dinletisi düzenlemek; herhangi bir hastalığı olup tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara fıkra, masal, hikâye gibi türler okuyup icra ederek onları güldürmek, umut aşılamak ve eğlendirmek; yazarları çağırarak yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek güncel edebî meseleleri tartışmalarını sağlamak; edebiyatın herhangi bir alanıyla ilgili konular seçerek röportaj yapmak; düzenlenecek gezi programlarıyla öğrencilerin edebiyatçılarla buluşmasını olanaklı hale getirerek yazar-eser etkileşimini gerçekleştirmek topluluğumuzun diğer amaçlarıdır.

4-     ETKİNLİKLER
Edebiyat alanında çalışmalar yapan kişileri üniversitemize davet ederek konferans, panel ya da sempozyum düzenlemek; ele aldığımız edebiyat konularının temelini oluşturan film gösterimleri ile sinema etkinlikleri yapmak; içerisinde edebiyatın çeşitli alanlarının olduğu bir dergi çıkarmak; okuma atölyeleri oluşturup, okuma yazma çalışmalarını artırmaya katkı sağlamak, gezi programları düzenleyip, öğrencilerin kitap fuarı ya da doğrudan edebiyatçılara ulaşmasını sağlamak planlanan etkinliklerdir.

5-     ÜYELİK
a)   Fakülte ve Yüksekokullarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenimlerini sürdüren her öğrenci bir veya birden fazla topluluğa üye olma hakkına sahiptir.
b)   Üyeliğe kabul konusunda, öğrenci topluluğunun topluluk Yönetim Kurulu’na sunulacak öğrenci belgesi üyelik için tek ve yeter şattır.
c)   Başvurular, üye kayıt defterine kaydedilip, üyelerin topluluk web sayfasında onaylanması ile üyeliğe kabul süreci sonuçlanır.
d)   Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyen öğrenciler, topluluk yönetim kuruluna dilekçe ile başvurduklarında üyelikleri sona erer. Mezun olan öğrencilerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
e)   Topluluk Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında üyelerinin durumlarını gözden geçirir. Üyelikten çıkarma; Topluluğun Yönetim Kurulu’nun üye sayısının 2/3 çoğunluğunun öneri ve Topluluğun Genel Kurul üye sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

6-     TOPLULUĞUN ORGANLARI
a)   Genel Kurul: Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşan karar organıdır. Eğitim- öğretim yılının ilk iki haftası içinde ve son haftasında olmak üzere yılda en az 2 (iki) kere genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul, Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman) ile Daire Başkanlığı’nın gözetiminde üyeler arasında seçilen bir başkan ve iki katip üyeden oluşturulan Divan Heyeti tarafından yönetilir. Topluluğun düzenlemeyi planladığı etkinliklere ilişkin faaliyet programı ile yılsonu faaliyet raporlarını, gelir-gider çizelgelerini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar ve seçilen yönetim kurulu aracılığıyla Yürütme Kurulu’na sunulmak ve onaylanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.
b)  Yönetim Kurulu: Genel Kurul’da seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur, Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) sorumluluğunda topluluk faaliyetlerinin amacına uygun gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular. Planlanan etkinliklere ilişkin proje dosyalarını hazırlar, koordinatörün üst yazısı ekinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunar.
c)   Yürütme Kurulu: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Rektör tarafından seçilmiş iki öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan kuruldur. Topluluk kurma taleplerini inceler ve karara bağlar, Toplulukların yapmayı planladıkları etkinlikleri inceler, karara bağlar ve onaylar. Topluluğun kendi organlarında çözümlenemeyen konuları inceleyip karara bağlar.
d)  Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman): Topluluğun tüzük ve etkinlik takviminin düzenlenmesine yardımcı olurlar. Topluluk ile ilgili olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara katılarak, topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumludur. Topluluk ile ilgili her türlü yazılar koordinatör ve/veya koordinatör yardımcısı oluru içeren topluluk başkanının imzalı başvuru dilekçesi ile gerçekleşir.
e)   Denetleme Kurulu: Genel Kurulda seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini topluluk Yönetim Kurulu’na bir raporlar bildirir.

7-     MALİ HÜKÜMLER VE SPONSORLUK
Öğrenci Toplulukları temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydı muhasip üye tarafından tutulur.  Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin içeriği hakkında Yönetim Kurulu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını bilgilendirir. Sponsorluk desteği alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin İlkeler kısmında belirtilen gelen kurallara uygun olmayan içerikte faaliyetlerde bulunan, alkollü içecek, tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.

8-     DİSİPLİN
Topluluk etkinlikleri kapsamında, topluluğun amaçlarına, Üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da Yükseköğrenim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Yönetim Kurulu’nun, Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının önerisi üzerine Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Bir eğitim- öğretim yılında amacına uygun olarak en az 3 (üç) etkinlik yapmayan, üye sayısı 20 (yirmi)’nin altına düşen topluluklar Yürütme Kurulu’nun kararı ile kapatılır.
Bu içerik 05.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 45 kez okundu.